T A M
Datum účinnosti: 1. ledna 2021 Smlouva o poskytování služeb webové aplikace Tam.cz společností Business Operations s.r.o. Tyto podmínky se týkají užívání webové aplikace Tam.cz. Tím, že vám společnost Business Operations s.r.o. umožňuje přihlásit se do aplikace, objednat službu nebo používat aplikaci, předkládá vám tato společnost nabídku. Souhlas s těmito podmínkami vyjadřujete vytvořením členského účtu v aplikaci Tam.cz a používáním služeb nebo pokračováním v používání služeb i po upozornění na změnu těchto podmínek. Společnost Business Operations s.r.o. pro vás neuchovává kopii těchto podmínek, proto si podmínky vytiskněte nebo uložte jejich kopii pro své záznamy a studium. Osobní údaje 1. Vaše soukromí je pro nás důležité. Společnost Business Operations s.r.o. prostřednictvím webové aplikace Tam.cz neshromažďuje žádné údaje vyjma údajů potřebných pro přihlášení do členského účtu a údajů pro počítání návštěvnosti. Textový obsah, který nahrajete prostřednictvím webové aplikace Tam.cz se může zobrazit ve veřejné části aplikace bez upozornění. Váš obsah 2. Váš obsah. Naše služba vám umožňuje uchovávat nebo sdílet váš obsah či přijímat materiály od ostatních uživatelů. Neuplatňujeme nárok na vlastnická práva k vašemu obsahu. Váš obsah zůstává ve vašem vlastnictví a nesete za něj odpovědnost. a. Pokud svůj obsah sdílíte s ostatními uživateli, berete na vědomí, že tito uživatelé mohou mít možnost po celém světě používat, ukládat, zaznamenávat, rozmnožovat, vysílat, přenášet, sdílet a zobrazovat váš obsah k účelům, ke kterým jste tento svůj obsah zpřístupnili ve službách, aniž by vám za to platili. Nechcete-li ostatním tuto možnost poskytnout, nepoužívejte služby ke sdílení svého obsahu. Prohlašujete a zaručujete, že po dobu platnosti těchto podmínek máte (a budete mít) veškerá nezbytná práva ke svému obsahu odeslanému, uchovávanému nebo sdílenému ve službách a že shromažďování, užívání a uchovávání vašeho obsahu prostřednictvím služeb neporuší žádný zákon ani právo třetích stran. Důrazně doporučujeme, abyste si pravidelně vytvářeli záložní kopie svého obsahu. Společnost Business Operations s.r.o. nenese odpovědnost za váš obsah ani za materiály, které ostatní uživatelé odesílají, uchovávají či sdílejí pomocí našich služeb. b. V rozsahu nezbytném pro poskytování služeb vám a ostatním uživatelům (což může zahrnovat změnu velikosti, podoby nebo formátu vašeho obsahu pro účely lepšího uložení nebo zobrazení), ochranu vás a služeb poskytujete společnosti Business Operations s.r.o. celosvětově platnou a bezplatnou licenci k duševnímu vlastnictví k užívání vašeho obsahu, například k vytváření kopií obsahu, uchovávání, přenášení, přeformátování a distribuci obsahu prostřednictvím komunikačních nástrojů a k zobrazení vašeho obsahu ve službách. Pokud svůj obsah zveřejníte v oblastech služby, ve kterých se zobrazí jako veřejně nebo bez omezení přístupný online, může se váš obsah zobrazit v ukázkách nebo materiálech podporujících službu. Etický kodex 3. Pravidla chování a. Obsah, materiál nebo akce, které porušují tyto podmínky, nejsou povoleny. Souhlasem s těmito podmínkami se zavazujete k dodržování následujících pravidel: i. Nevykonávejte nezákonné činnosti. ii. Nevykonávejte činnosti, které zneužívají děti, poškozují je nebo hrozí jejich poškozením. iii. Neposílejte spam ani se nezapojujte do phishingu. Spam jsou nechtěné nebo nevyžádané hromadné e-maily, zveřejnění, požadavky na kontakty, SMS (krátké textové zprávy), rychlé zprávy nebo podobná elektronická komunikace. Phishing je zasílání e-mailů nebo jiných elektronických sdělení s úmyslem podvodně nebo nezákonně přimět příjemce ke sdělení osobních nebo citlivých informací, například hesel, dat narození, čísel sociálního pojištění, čísel pasu, informací o kreditní kartě, finančních informací nebo jiných citlivých informací, případně získání přístupu k účtům nebo záznamům, nepozorované získání dokumentů nebo jiných citlivých informací, plateb a/nebo finančních výhod. iv. Veřejně nezobrazujte nevhodný obsah nebo jiné materiály (včetně například nahoty, krutosti, pornografie, urážlivého jazyka, grafického násilí nebo trestné činnosti) ani služby nepoužívejte ke sdílení takového obsahu. v. Nevykonávejte aktivitu, která je podvodná, falešná nebo zavádějící (např. žádosti o peníze pod falešnou záminkou, předstírání jiné totožnosti, manipulace se službami za účelem zvýšení počtu přehrání nebo ovlivňování pořadí, hodnocení a komentářů). vi. Záměrně neobcházejte omezení přístupu nebo dostupnosti služeb. vii. Nezapojujte se do činnosti, která může poškodit vás, služby nebo ostatní uživatele (například přenos virů, stalking, zveřejňování obsahu podporující terorismus nebo násilný extremismus, nenávistné vyjadřování či podpora násilí vůči druhým). viii. Neporušujte práva ostatních uživatelů (např. neoprávněné sdílení hudby nebo jiného materiálu, na který se vztahují autorská práva, opětovný prodej nebo další distribuce fotografií). ix. Nevykonávejte aktivitu, která porušuje soukromí ostatních uživatelů. x. Nepomáhejte ostatním porušovat tato pravidla. b. Vynucení. Vyhrazujeme si právo zamítnout váš obsah, pokud překračuje limity úložiště nebo velikosti souboru povolené službou. Pokud porušíte jakoukoli z povinností uvedených v oddíle 3.a výše nebo jinak závažným způsobem porušíte tyto podmínky, můžeme proti vám podniknout kroky včetně (mimo jiné) okamžitého zastavení poskytování služeb nebo ukončení členského účtu z řádného důvodu nebo zablokování doručování komunikace (například e-mailů, sdílení souborů nebo okamžitých zpráv) do a ze služeb. Vyhrazujeme si právo váš obsah kdykoli zablokovat nebo jej odebrat ze služeb, pokud zjistíme, že porušuje rozhodné právo nebo tyto podmínky. Při šetření domnělých porušení těchto podmínek si společnost Business Operations s.r.o. vyhrazuje právo zkontrolovat váš obsah. Služby ale nemonitorujeme a nepokoušíme se o to. Užívání služeb a podpora 4. Používání služeb a podpory. a. Členský účet webové aplikace Tam.cz od společnosti Business Operations s.r.o. je nezbytný pro přístup k některým službám. Pomocí členského účtu webové aplikace Tam.cz od společnosti Business Operations s.r.o. se můžete přihlásit k produktům, webům a službám poskytovaným společností Business Operations s.r.o. i. Vytvoření účtu. Členský účet webové aplikace Tam.cz od společnosti Business Operations s.r.o. vytvoříte zaplacením a zaregistrováním online. Souhlasíte, že při registraci k členskému účtu nepoužijete žádné nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící informace. Pokud členský účet vytvoříte jménem subjektu, například svého podniku nebo zaměstnavatele, prohlašujete, že máte oprávnění za tento subjekt přijímat závazky podle těchto podmínek. Přihlašovací údaje k členskému účtu nesmíte převést na jiného uživatele nebo subjekt. Za účelem ochrany vašeho účtu uchovávejte své údaje o účtu a heslo v tajnosti. Zodpovídáte za veškeré aktivity v rámci členského účtu webové aplikace Tam.cz od společnosti Business Operations s.r.o. ii. Děti a účty. Vytvořením účtu Business Operations s.r.o. nebo používáním služeb přijímáte a vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami a prohlašujete, že jste dosáhli věku dospělosti stanoveného v zemi, kde žijete, nebo váš rodič či jiný zákonný zástupce vyjádřil souhlas s těmito podmínkami vaším jménem. Pokud nevíte, zda jste dosáhli věku dospělosti tak, jak je stanoven v zemi, ve které žijete, nebo tomuto oddílu nerozumíte, před založením účtu Business Operations s.r.o. požádejte o pomoc rodiče nebo jiného zákonného zástupce. Pokud jste rodič nebo jiný zákonný zástupce nezletilé osoby, vy i tato nezletilá osoba přijímáte tyto podmínky a nesete odpovědnost za dohled nad používáním účtu Business Operations s.r.o. nebo služeb, včetně nákupů, touto nezletilou osobou, a to bez ohledu na to, zda je účet nezletilé osoby založen nyní nebo později. iii. Zrušení účtu. 1. Mimo jakýchkoli práv máte právo na zrušení v souladu s oddílem „Zásady poskytování náhrad“ níže. Kdykoli a z jakéhokoli důvodu máte nárok konkrétní služby nebo svůj účet Business Operations s.r.o. zrušit. Pokud nás požádáte, abychom váš účet Business Operations s.r.o. zrušili, pozastavíme ho na dobu 60 dní pro případ, že byste si to rozmysleli. Po uplynutí těchto 60 dní bude váš účet Business Operations s.r.o. zrušen. Vysvětlení toho, co se stane po zrušení účtu Business Operations s.r.o., naleznete v oddíle 4.a.iv.2 níže. Pokud se během těchto 60 dní znovu přihlásíte, účet Business Operations s.r.o. bude znovu aktivován. 2. V případě zrušení vašeho účtu Business Operations s.r.o. (z vaší nebo z naší strany) nastane několik věcí. Zaprvé, vaše právo tento účet Business Operations s.r.o. využívat pro přístup ke službám okamžitě zaniká. Zadruhé, odstraníme vaše data nebo váš obsah související s účtem Business Operations s.r.o. nebo jinak zrušíme spojení mezi vámi a účtem Business Operations s.r.o. (pokud zákony nevyžadují uchování obsahu nebo dat, jejich vrácení nebo převod vám nebo třetí straně, kterou určíte). V důsledku toho již nemusíte mít možnost přistupovat ke službám (nebo ke svému obsahu uloženému v těchto službách), které vyžadují účet Business Operations s.r.o.. Data a obsah byste si proto měli pravidelně zálohovat. Zatřetí, můžete ztratit přístup k získaným produktům. d. Oznámení služby. Pokud vám potřebujeme něco sdělit ohledně služby, kterou využíváte, zašleme vám oznámení služby a informace, které musíme ze zákona poskytnout. Pokud jste nám pro účet Business Operations s.r.o. poskytli svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, můžeme vám zasílat oznámení služeb prostřednictvím e-mailu či SMS (textové zprávy), a to i za účelem ověření vaší totožnosti, ještě před registrací čísla vašeho mobilního telefonu a ověřením vašich nákupů. Oznámení služby vám můžeme také zaslat jiným způsobem (například prostřednictvím zprávy v produktu). Na přijímání oznámení prostřednictvím SMS se mohou vztahovat sazby za data nebo zasílání zpráv. Doporučujeme vám sledovat a udržovat, e-mailovou adresu, kterou jste uvedli. Pokud nesouhlasíte s příjmem sdělení elektronickou formou, musíte přestat služby užívat. f. Ukončení vašich služeb. Pokud jsou vaše služby zrušeny (ať již vámi, nebo námi), zaprvé, vaše právo na přístup k těmto službám okamžitě zaniká a platnost vaší licence k softwaru souvisejícího se službami končí. Zadruhé, odstraníme vaše data nebo váš obsah související s vašimi službami nebo jinak zrušíme spojení mezi vámi a účtem Business Operations s.r.o. (pokud zákony nevyžadují uchování obsahu nebo dat, jejich vrácení nebo převod vám nebo třetí straně, kterou určíte). V důsledku toho již nemusíte mít možnost přistupovat ke službám (nebo ke svému obsahu uloženému v těchto službách). Data a obsah byste si proto měli pravidelně zálohovat. Zatřetí, můžete ztratit přístup k získaným produktům. Pokud jste zrušili svůj účet Business Operations s.r.o. a nemáte žádný další účet, prostřednictvím kterého byste mohli přistupovat ke službám, vaše služby mohou být okamžitě zrušeny. Dostupnost služby 6. Dostupnost služby. a. Služby, aplikace a služby třetích stran nebo materiály a produkty nabízené prostřednictvím služeb mohou být čas od času nedostupné, mohou být nabízeny v omezeném rozsahu nebo se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo zařízení. Změníte-li místo přiřazené k vašemu účtu Business Operations s.r.o., můžete znovu požádat o získání produktů, které vám byly zpřístupněny a které jste uhradili v předchozím regionu vašeho působení. b. Služby se snažíme udržovat v provozu. Ve všech online službách však dochází k občasným přerušením nebo výpadkům. V případě výpadku nebo narušení služby vám může být dočasně znemožněno získání vašeho obsahu. Doporučujeme vám, abyste si svůj obsah a data ukládaná ve v těchto službách nebo aplikacích a službách třetích stran pravidelně zálohovali. Aktualizace služeb nebo softwaru a změny těchto podmínek 7. Aktualizace služeb nebo softwaru a změny těchto podmínek. a. O zamýšlené změně těchto podmínek vás budeme informovat. Tyto podmínky můžeme změnit, pokud je to nezbytné (i) s ohledem na rozhodné právo, mimo jiné včetně změny takového práva; (ii) v důsledku rady nebo příkazu na základě rozhodného práva; (iii) z důvodu vývoje služeb; (iv) z technických důvodů; (v) na základě provozních požadavků nebo (vi) v důsledku změny podmínek ve prospěch uživatele. O zamýšlené změně vás budeme informovat před zahájením platnosti této změny, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní, v e-mailové zprávě nebo jiným přijatelným způsobem. Poskytneme vám možnost zrušit služby alespoň 30 dní před začátkem platnosti změny. Pokud budete služby používat po datu účinnosti změny, souhlasíte se změněnými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nebudete souhlasit, musíte zastavit užívání služeb a zrušit účet Business Operations s.r.o. dle pokynů uvedených v oddílu 4.a.iv. Na tento fakt vás také výslovně upozorníme, když vás budeme informovat o zamýšlené změně těchto podmínek. c. Služby se snažíme neustále zdokonalovat. Kdykoli a bez omezení můžeme změnit služby, odstranit funkce nebo v tomto ohledu ukončit přístup k aplikacím, pokud naše smlouvy se třetími stranami již nepovolují zpřístupnění jejich materiálů, pokud tyto materiály již nemůžeme poskytovat, v důsledku technologického pokroku nebo pokud je na základě zpětné vazby zákazníků nutné provést změnu. Pokud v důsledku změny služeb ztratíte přístup ke svému obsahu, budeme vás informovat předem. V případě placených služeb vás před jakoukoli podstatnou změnou služeb budeme také informovat. Mimo rozsah vyžadovaný rozhodným právem nemáme žádnou povinnost poskytovat dříve zakoupené materiály, digitální zboží (definované v oddílu 13.k) nebo aplikace k opětovnému stažení nebo nahrazení. Jestliže zrušíme placenou službu, vrátíme vám poměrnou část uhrazených plateb odpovídající zbývající části vašeho nároku na službu před zrušením.
Uživatel není zboží

Tato aplikace nesleduje uživatelovo chování a nesbírá žádná osobní data.

Cookies prohlížeče

Tato aplikace používá cookies prohlížeče pouze pro zabezpečení svého chodu.